leetcode-2. 两数相加

2021-01-11 17:44 评论 0 条 终极小编

给你两个 非空 的链表,表示两个非负的整数。它们每位数字都是按照 逆序 的方式存储的,并且每个节点只能存储 一位 数字。

请你将两个数相加,并以相同形式返回一个表示和的链表。

你可以假设除了数字 0 之外,这两个数都不会以 0 开头。

addtwonumber1.jpg

输入:l1 = [2,4,3], l2 = [5,6,4]

输出:[7,0,8]

解释:342 + 465 = 807.


示例 2:

输入:l1 = [0], l2 = [0]

输出:[0]


示例 3:

输入:l1 = [9,9,9,9,9,9,9], l2 = [9,9,9,9]

输出:[8,9,9,9,0,0,0,1]

 

提示:

每个链表中的节点数在范围 [1, 100] 内

0 <= Node.val <= 9

题目数据保证列表表示的数字不含前导零


答:

func addTwoNumbers(l1, l2 *ListNode) (head *ListNode) {

    var tail *ListNode

    carry := 0

    for l1 != nil || l2 != nil {

        n1, n2 := 0, 0

        if l1 != nil {

            n1 = l1.Val

            l1 = l1.Next

        }

        if l2 != nil {

            n2 = l2.Val

            l2 = l2.Next

        }

        sum := n1 + n2 + carry

        sum, carry = sum%10, sum/10

        if head == nil {

            head = &ListNode{Val: sum}

            tail = head

        } else {

            tail.Next = &ListNode{Val: sum}

            tail = tail.Next

        }

    }

    if carry > 0 {

        tail.Next = &ListNode{Val: carry}

    }

    return

}


版权声明:本文著作权归原作者所有,如有侵权,请联系我们立即删除!
来源:手动创建 分类:Golang 标签: